1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami komisji oraz wnoszonych przez mieszkańców.
  2. Zadania szczegółowe:
  • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • analiza spraw związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej,
  • opiniowanie spraw dotyczących gospodarowania mieniem gminnym, w tym m.in. sprzedaż, dzierżawa, wykup, najem,
  • analiza realizacji wniosków komisji,
  • rozliczenie wykonania budżetu miasta za 2019 rok,
  • rozliczenie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Komisji RM nr 4
Jarosław Sworzeń