STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MIKOŁOWA

Zmiana studium - Uchwała XXXVII/721/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”

Zmiana studium - Uchwała nr XLII/774/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"