• projekt uchwały nr 272/2015 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia terminowej umowy dzierżawy nieruchomości - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 273/2015 w spr. zamiany nieruchomości położonych przy Rynku w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 274/2015 w spr. upoważnienia Kierownika MOPS w Mikołowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 275/2015 w spr.przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - skierpwany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 281-2015 w spr. połączenia somorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie i Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikłowie i utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie - skierowany do Komisji RMM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, i Nr 9 Statutowa,
 • projekt uchwały nr 276-2015 w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Mikołów na organizowane przez Gminę Laziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użytezności publicznej na linii "N Łaziska" -  skierowany do  Komisji RMM Nr 1 ds. Samorządu i Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 280-2015 w spr. przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Strzechy skierowany do   Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 277-2015 w spr. opłaty targowej na 2016 rok skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 278-2015 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 283-2015 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 284-2015 w spr. dopłat do cen 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za biorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na tereniw Gminy Mikołów, które obowiązują w okresie 1.12.2015 - 30.11.2016 skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 286-2015 w spr. zmiany załącznika Nr 9 do uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 292-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015 skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 290-2015  w spr. zmian w budżecie na rok 2015 skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 282-2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gronie skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • projekt uchwały nr 285-2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych,
 • projekt uchwały nr 287-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych,
 • projekt uchwały nr 288-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych,
 • projekt uchwały nr 289-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 296-2015 w spr. przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych i
 • projekt uchwały nr 279-2015 w spr. nabycia udziałów w nieruchomości gminnej skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • projekt uchwały nr 291-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 293-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
 • projekt uchwały nr 294-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 295-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015 skierowany  do Komisji RMM Nr 1 ds. Samorządu i Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 297-2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa skierowany do Komisji RMM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 300-2015 w spr. zmiany uchwały nr XXVII/584/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.01.2013 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Mikołów skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • projekt uchwały nr 301-2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 302-2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 303-2015 w spr. emisji obligacji oraz zaad ich zbywania, nabywania i wykupu  skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu