DATA,

MIEJSCE

SESJI

TEMATYKA

 KOMISJA WIODĄCA

27.01.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok. 
2. Koncepcja działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej unii europejskiej na lata 2014 – 2020 
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady na 2015 rok

 

Komisja Nr 2 ds. Budżetu

24.02.2015

 

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Informacje o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2014 rok, w zakresie:
- ochrony p. pożarowej i zagrożeń pożarowych,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- stanu sanitarnego miasta,
- działalności Straży Miejskiej,
- działalności Referatu Zarządzania Kryzysowego  i O.C.,
- bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta,
- stanu oświetlenia miasta.  
2. Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła w Mikołowie.

 

Komisja Nr 1 ds. Samorządu

 

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

31.03.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

Omówienie działalności szkól i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów, w zakresie:
- bazy i kadr,
- nakładów na oświatę w latach 2010 – 2014 oraz przyszłych potrzeb.

 

Komisja Nr 2 ds. Budżetu

Komisja Nr 6 ds. Społecznych

 28.04.2015

 

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Przyjęcie  głównych kierunków pracy  i sposobów realizacji zadań Rady Miejskiej na całą kadencję.
2. Gospodarka wodno-ściekowa.
3. Sprawozdanie i ocena funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.    
4. Przyjęcie raportów z wykonania gminnych programów: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.

 

Wszystkie Komisje Rady Miejskiej

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

 Komisja Nr 6 ds. Społecznych

26.05.2015

Śląski Ogród Botaniczny

1. Polityka społeczna Gminy:
1)  przyjęcie sprawozdań:
- z realizacji Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2014,
- z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014,
- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014;
2) polityka Gminy w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości;
2. Ochrona środowiska i przyrody, w tym:
- działalność Ś. Ogrodu Botanicznego,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- problematyka wycinki drzew,
- problematyka azbestu w zasobach komunalnych.

 

Komisja Nr 6 ds. Społecznych

 Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

30.06.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

Ocena wykonania budżetu miasta i sprawozdania  finansowego za 2014 rok oraz absolutorium dla Burmistrza Mikołowa.

 

Komisja Rewizyjna

 Komisje stałe Rady Miejskiej

LIPIEC

PRZERWA

---

25.08.2015

 

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności instytucji kultury za 2014 rok w zakresie:
- osiągnięć
- stanu faktycznego,
- przyszłych potrzeb.
2. Omówienie działań Gminy w zakresie ochrony zabytków – stan faktyczny i potrzeby

 

Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

 

29.09.2015

 

Sołtysówka Bujaków

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku.
2. Problematyka sołectw.
3. Informacja o stanie zasobów komunalnych Gminy, w tym:
- gospodarowanie mieniem Gminy,
- budownictwo komunalne,
- ocena realizacji remontów w roku 2014 i 2015,
- raport o stanie zadłużenia najemców w zasobach komunalnych,
- ocena stanu dróg miejskich,
- działania w zakresie infrastruktury rowerowej.

 

Komisja Rewizyjna

Komisje stałe Rady Miejskiej

Komisja Nr 1 ds. Samorządu

27.10.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji finansowanych ze środków własnych i poza budżetowych Gminy.
2. Wnioski do budżetu na 2016 rok.

 

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

 

24.11.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

Sport w mieście, w tym:
- sprawozdanie z działalności MOSiR,
- działalność klubów sportowych,
- wychowanie fizyczne w szkołach,
- stan obiektów sportowych,
- podsumowanie osiągnięć sportowych w zakresie sukcesów ponadregionalnych oraz informacje na temat poszerzenia bazy sportowej w latach 2010 – 2015.

 

Komisja Nr 7 ds. Kultury Sportu, Informacji i Promocji

 22.12.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Podjęcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2016 rok.

Komisje stałe Rady Miejskiej