kierownik: Grażyna Żurek
Rynek 20, pok. nr 16, tel. 32 324 85 73

Rynek 20, pok. nr 16, 17, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 72, 32 324 85 69 

e-mail: uslugi.komunalne@mikolow.eu


Godziny urzędowania


poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Referatu Usług Komunalnych w szczególności należy:

 • Rozliczanie usług komunalnych finansowanych z budżetu miasta realizowanych przez Referat.
 • Współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu w trakcie opracowywania planów i programów realizowanych w gminie.
 • Koordynowanie zadań komunalnych w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy.
 • Prowadzenie informacji o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 • Prowadzenie ewidencji i koordynacja kontroli: zbiorników bezodpływowych oraz umów zawartych z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych.
 • Opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu gminy.
 • Wydawanie decyzji i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na odbiór i transport komunalnych odpadów stałych i ciekłych.
 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonymi zezwoleniami.
 • Wydawanie pozostałych decyzji i prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Mikołów.
 • Sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie spraw dotyczących edukacji w tematach gospodarowania odpadami komunalnymi, segregowania odpadów komunalnych u źródła, porządku i czystości.
 • Współpraca z przewoźnikami i organizatorami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania przewozów pasażerskich w mieście oraz rozliczanie ponoszonych przez gminę kosztów ich realizacji.
 • Opiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej i ich zmian.
 • Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej i ustalanie zasad korzystania z nich.
 • Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z licencjami na przewóz osób taksówkami i ich ewidencji oraz nadzoru nad oznakowaniem taksówek.
 • Sporządzanie informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych przez Burmistrza Mikołowa licencji i zezwoleń.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem i montażem na terenie gminy słupków i tablic z nazwami ulic.
 • Prowadzenie spraw grobów wojennych. Wnioskowanie o dotację, rozliczanie dotacji po wykonaniu usług.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją fontanny na rynku.