RAMOWY PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA NA 2012 ROK

SESJA
DATA

TEMATYKA

- UWAGI
- KOMISJA WIODĄCA

24.01.2012

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych (od początku kadencji i za 2011 rok).
2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2012 rok.

- Ustawa o samorządzie gminnym §21 pkt 8
- Statut Gminy Mikołów § 15 i § 42 pkt 6 Regulaminu Rady Miejskiej

28.02.2012

1. Informacja Burmistrza o zasobach komunalnych miasta.

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

27.03.2012

1. Informacja Burmistrza o stanie oświaty w mieście.
2. Ustalenie ramowych wytycznych do opracowania schematów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013.

Komisja Nr 6 ds. Społecznych,

24.04.2012

1. Studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

29.05.2012

1. Informacja ZIM o stanie realizacji zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołowa”.
2. Drogi miejskie.   

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

26.06.2012

1. Ocena: wykonania budżetu miasta za 2011 rok i sprawozdania finansowego za 2011 rok.
2. Absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Komisje stałe
 Komisja Nr 8 Rewizyjna

28.08.2012

1. Sport w mieście:
- działalność MOSiR pod kątem pracy z dziećmi i młodzieżą;
- sport w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- działalność klubów sportowych.

Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

25.09.2012

1. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze 2012 roku.
2. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek samorządowych, których organem założycielskim jest Gmina Mikołów.

Komisje stałe

Komisja Nr 2 ds. Budżetu

30.10.2012

1. Informacja o stanie wdrożenia nowych zasad gospodarki odpadami na terenie miasta.

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

27.11.2012

1. Informacja Burmistrza o stanie bezpieczeństwa w mieście (Straże pożarne, Policja, Straż Miejska).
2. Informacja o działalności jednostek pomocniczych – sprawozdania Sołtysów.

Komisja Nr 1 ds. Samorządu

18.12.2012

1. Podjęcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Komisje stałe