WR-2/2016 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych:

1.  drogowej – Część 1

2 instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - Część 2

3 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 3