ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
tel. 032 324 26 00
http://www.zgl.mikolow.pl
e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na:

Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji wraz z pokryciem dachowym oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 39 w Mikołowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2011 r. pod numerem 178100-2011

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

 • w siedzibie zamawiającego – pokój nr 201
 • za zaliczeniem pocztowym – na wniosek wykonawcy
 • na stronie internetowej: http://www.zgl.mikolow.pl

Cena - 50,00 zł

Osoby upoważnione do kontaktów:

pod względem merytorycznym – Jerzy Skorupa, pokój nr 209, tel. (32) 324 26 38

pod względem formalno-prawnym – Ewelina Kasperczyk-Przybyła – pokój 201 – tel. 032 324 26 31, Michał Kuszka - pokój 201 – tel. 032 324 26 11

2. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia - CPV 45.00.00.00-7

45261100-5 Roboty ciesielskie – rozbiórka więźby dachowej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murowe
45262100-2 Rusztowania
45261100-5 Konstrukcje drewniane
45261210-9 Pokrycia dachowe dachówką ceramiczną
45261320-3 Kładzenie rynien i obróbki blacharskie
45421135-9 Instalowanie okien drewnianych dachowych
45262650-2 Okładziny podbitka okapu
45422000-1 Roboty ciesielskie przygotowawcze
45410000-4 Tynkowanie

2. Zakres robót obejmuje:

 1. Wymiana drewnianej konstrukcji więźby dachowej
 2. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
 3. Przemurowanie kominów cegłą klinkierową
 4. Wymiana instalacji odgromowej
 5. likwidacja konstrukcji wieży obserwacyjnej

  3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią dodatek
  nr 7 do siwz.

  4. Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 39 – budynek mieszkalny

  5. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz uporządkować po ukończeniu robót.

  6. W przypadku ingerencji w mieszkaniach na ostatniej kondygnacji wynikającej z remontu dachu, Wykonawca robót wyremontuje powyższe mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt.

  7. Chodniki wokół budynku należy po ukończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

  5. Termin wykonania zamówienia

  do 30.11.2011 r.

  6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełniania tych warunków

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
  1.  
   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.
  1.  
   1.  
    • wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 roboty z zakresu wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego-dachówkowego z przemurowaniem kominów cegłą klinkierową na obiektach mieszkalnych zamieszkałych o wartości min. 300.000,00 zł netto każda
   2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
    • dysponują min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
    • dysponują min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
   3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.
    • posiadają min. 400.000,00 zł środków finansowych lub zdolności kredytowej
    • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 400.000,00 zł

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
   że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych
   w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
   i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  7. Informacje na temat wadiam

  10.000,00 zł

  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

  Cena - waga 100%

  9. Miejsce i termin składania ofert

  Miejsce: siedziba ZGL-u pokój nr 202 – sekretariat

  Termin składania ofert: 18.07.2011 r. Godzina 900

  10. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Miejsce: siedziba ZGL-u, pokój nr 210

  Termin otwarcia ofert: 18.07.2011 r. godzina 905

  11. Termin związania ofertą

  30 dni od daty upływu terminu składania ofert

  12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz
  nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.