Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 1, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 74
e-mail:
bgo@mikolow.eu

Podstawa prawna

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Chodzi tu o organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony.

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nazywanej dalej ustawą. Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem konstytucyjnym dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania lub siedziby.

Udostępnieniu, na zasadach powyższej ustawy, podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub które są dla niego przeznaczone (informacje, którymi w imieniu organu dysponują osoby trzecie, w tym też informacje, których organ ten ma prawo żądać od tych osób trzecich), wymienione w art. 9 ww. ustawy, dotyczące m.in.:
1)  stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
2)  emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
3)  środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
4)  raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5)  analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;
6)  stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
a)  stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub
b)  przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku - zgodnie z art. 12 ww. ustawy.Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku może być wniesiony pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wniosek taki musi zawierać jasne określenie oczekiwanego zakresu informacji o środowisku i formy jej udostępnienia (ustna, pisemna, wizualna, dźwiękowa, elektroniczna lub inna). We wniosku należy podać imię i nazwisko oraz adres wnioskującego. Wskazane jest, chociaż nieobowiązkowe, podanie kontaktu telefonicznego lub adresu poczty e-mail.

Wniosek złożony pisemnie albo ustnie do protokołu powinien być podpisany przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Sposób załatwienia sprawy

1. Władze publiczne udostępniają informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
2. Termin, o którym mowa w pkt 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
3. Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
4. W przypadku
wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia, informacje udostępnia się bez pisemnego złożenia wniosku.

Forma udostępniania informacji o środowisku

1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, władze publiczne powiadamiają pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.
3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt 2, podmiot żądający informacji nie poinformuje o wyborze sposobu lub formy udostępnienia spośród wskazanych w powiadomieniu, władze publiczne wydają decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Informacje nie podlegające udostępnianiu

W pewnych sytuacjach organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, np. jeżeli wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się oraz w sytuacji, gdy wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny. Odmowa następuje w drodze decyzji organu administracji. Ograniczenia udostępniania informacji o środowisku uregulowane zostały w art. 16 ust. 1 ustawy.

Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy przekazanie informacji następuje ustnie lub informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku jest płatne w sytuacji, gdy:
•  informacje wymagają wyszukania,
•  sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
•  następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną na płycie CD)
•  organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

Opłatę, po jej ustaleniu przez organ, uiszcza się w terminie 14 dnido kasy, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów lub przy odbiorze przesyłki.

Możliwe jest jednorazowe uiszczanie opłat za wyszukiwanie, sporządzanie kopii oraz przesyłkę pocztową.

Stawki opłat są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i przedstawiają się następująco:

Wyszukiwanie informacji

•  5,00 zł - za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów
•  0,50 zł x liczba dodatkowych dokumentów x 0,1 - za informację wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów

Skanowanie dokumentów

•  0,10 zł - za każdą stronę

Sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii

•  format A4 (210 mm × 297 mm) - 0,15 zł - za stronę kopii czarno-białej; 1,50 zł - za stronę kopii kolorowej
•  format A3 (297 mm × 420 mm) - 0,30 zł - za stronę kopii czarno-białej; 3,00 zł - za stronę kopii kolorowej
•  format A2 (420 mm × 594 mm) - 0,60 zł - za stronę kopii czarno-białej; 6,00 zł - za stronę kopii kolorowej
•  format A1 (594 mm × 841 mm) - 1,20 zł - za stronę kopii czarno-białej; 12,00 zł - za stronę kopii kolorowej
•  format A0 (841 mm × 1189 mm) - 2,40 zł - za stronę kopii czarno-białej; 24,00 zł - za stronę kopii kolorowej

Sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formie elektronicznej

•  płyta CD lub DVD - opłata nie wyższa niż 1,50 zł
•  inny nośnik - opłata równa kosztowi zakupu nośnika (po uzyskaniu zgody wnioskującego)

Przesłanie informacji

Drogą pocztową - opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.