Uchwała nrIV/38/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi mikołowskiemu