Ogłoszenie

 Urzędu Miasta Mikołów

 Zgodnie z art. 6d ust. 1, art. 6f ust. 1 i art. 6g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Mikołowie przypomina o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości.

Jednocześnie właściciele, których nieruchomości nie mają przypisanego numeru porządkowego, proszeni są o złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego w Urzędzie Miasta Mikołów w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, na parterze w pokoju Nr 3

(informacja w sprawie nadania numeru porządkowego: UM Mikołów pok. nr 3 - Referat Zagospodarowania Przestrzennego, tel.32/3248564)

Nie zastosowanie się do powyższego podlegać będzie karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany (art. 64. § 1 Kodeksu Wykroczeń)