OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIII/515/2012 z dnia 30 października 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczelej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1550/291/2013 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczelej

została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 1699/122 o powierzchni 0,0967 ha, k. m. 3, położona w Mikołowie przy ul. Pszczelej, obręb Mokre, zapisana w księdze wieczystej KW KA1M/00078642/3 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 1456 jako użytek Ł IV.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W Dziale III księgi wieczystej wpisano:

- prawo osobiste: Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat licząc od dnia jej nabycia od Agencji,

- prawo rzeczowe: bezpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 1699/122 na której znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 milimetrów oraz kanalizacji deszczowej o średnicy 400 milimetrów i obejmuje pas gruntu o szerokości 4 metrów na całej długości kanalizacji, w celu dokonania przeglądu, konserwacji i ewentualnej modernizacji w każdym czasie przez osoby uprawnione.

Służebność ustanowiono na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmkłowice) zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. określona jest symbolem:

124 MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Opis działki:

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Pszczelej, obręb Mokre. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz tereny nie zabudowane. Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Pszczelej.

Działka jest w miarę równa, płaska. Teren opada w stronę wschodnią.

Uzbrojenie terenu w zasięgu działki: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.

Na działce znajduje się uzbrojenie w sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 milimetrów oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 milimetrów wraz ze studzienkami oraz sieć energetyczna ¦ utrudniające zabudowę.

Z uwagi na upływ terminu, przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu wygasło.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości 70.000 zł.

Cena zakupu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 %.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu