Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 73

Wybory uzupełniające do Senatu RP zostaną przeprowadzone na podstawi ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.);

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu   21 kwietnia 2013 r.
Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Mikołów w godzinach 7:00 do 21:00.

Prawo wybierania w Mikołowie mają:

Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat (art. 10 Kodeksu wyborczego), nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu ani pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i są wpisani do stałego rejestru wyborców w Mikołowie.Do rejestru wyborców z urzędu są wpisywani wyborcy mający zameldowanie na pobyt stały w Mikołowie. Z rejestru wyborców są wykreślani wyborcy, którzy wpisali się na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborcy pozbawieni prawa wybierania.

Informacja dotycząca spisu wyborców

Wyborcy czasowo przebywający na terenie miasta Mikołów lub nigdzie niezamieszkali, a przebywający na obszarze gminy, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu, powinni do dnia 16 kwietnia 2013 r. złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta Mikołów w dniach od 2 do 19 kwietnia 2013 r. na pisemny wniosek wyborcy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę.

W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 19 kwietnia 2013 r. (w godz. pracy urzędu).

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku. Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Czynności zwolnione z opłaty skarbowej. 

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć do dnia 8 kwietnia 2013 r.

Głosowanie przez pełnomocnika 

Do dnia 11 kwietnia 2013 r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci na senatora.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem upoważnionym przez Burmistrza Miasta Mikołowa, do sporządzania aktów pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania, następuje przez złożenie osobie upoważnionej przez Burmistrza Miasta Mikołowa najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 19 kwietnia br.) stosownego oświadczenia, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej.

 Głosowanie korespondencyjne 

Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy (rozdział 7a) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 2 kwietnia 2013 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostarczony zostanie nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów tzw. pakiet wyborczy:

  1. przez pracownika Urzędu Miasta Mikołów;
    lub
  2. za pośrednictwem operatora publicznego.

Pakiet doręczony zostanie wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym potwierdzeniu odbioru.
W rzypadku braku możliwości potwierdzenia odbioru osoba doręczająca sama potwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Zawartość pakietu wyborczego:

  1. koperta zwrotna z naniesionym adresem właściwej obwodowej komisji wyborczej;
  2. karty do głosowania;
  3. koperta na karty do głosowania;
  4. instrukcja głosowania korespondencyjnego;
  5. nakładki na karty głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a - jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;
  6. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania z naniesionym imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL wyborcy niepełnosprawnego.

Sposób postępowania z pakietem wyborczym, zasady głosowania oraz przekazania kart do głosowania do obwodowej komisji wyborczej określony jest w Instrukcji głosowania korespondencyjnego

Głosowanie za pomocą nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do dnia 8 kwietnia 2013 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. 

Uwaga!

Zgłoszenia i wnioski składane w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 267) powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem z profilu zaufanego ePUAP.

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do burmistrza miasta reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Miejsce załatwienia ww. spraw: Urząd Miasta  Mikołów, ul. K. Miarki 15 pok.  nr 14.

w poniedziałki od 7.00 do 17:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach: od 7.30 do 15.30
 tel. (32) 3248455, 3248 456