BURMISTRZ MIASTA MIKOŁOWA 
43-190 MIKOŁÓW, RYNEK 16
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

znajdującego się na piętrze budynku Hali Sportowej przy ul. bpa W. Bandurskiego 1A w Mikołowie, o powierzchni 19,77 m2

  • sposób użytkowania: usługi gastronomiczne – bez możliwości sprzedaży napojów alkoholowych!
  • stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto

Wadium w wysokości 600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 02 listopada 2015 roku, o godz. 1300, w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 36 8436 0003 0000 0026 2044 0004) na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu lub nie dopełni obowiązków określonych w Regulaminie.  W przypadku odwołania przetargu, jak również w przypadku gdy oferent nie wygrał przetargu, wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy. Przetarg będzie prowadzony na podstawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, dostępnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, tel.: (32)779-76-03 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium przy czym oferent nie posiadający takiego dowodu, może zostać dopuszczony do przetargu, jeśli Komisja przetargowa będzie dysponować potwierdzeniem wniesienia wadium na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy, oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej –  w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis  z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru).

Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku Nr 2 do przywołanego wyżej Zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.

Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. bpa W. Bandurskiego 1A,

tel.: (32) 779-70-13.

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony i będzie podpisana w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego, nie później niż w okresie jednego miesiąca od daty zamknięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez Gminę Mikołów od Umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Mikołów.

Czynsz oraz opłaty eksploatacyjne zostaną obniżone w miesiącach: czerwiec - sierpień do 70% wartości wylicytowanej stawki.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.