Burmistrz Mikołowa
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mikołów, położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej, obręb Mikołów:

Nr działki

Powierzchnia

Nr rej. gruntów/ użytek

Nr księgi wieczystej

2451/53

0,0120 ha

G.720 Bi

KA1M/00000677/0

Opis nieruchomości

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Młyńskiej. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka posiada kształt nieregularnego wielokąta. Na działce zlokalizowany jest pawilon handlowy, składający się z dwóch typowych modułów kiosku typu ARBI. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii szkieletu stalowego wypełnionego elementami blokowymi ze styropianu. Konstrukcja dachowa drewniana, pokryta papą. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowanej farbą. Ślusarka okienna stalowa, z okratowaniem ze stali żebrowanej. Drzwi wejściowe z tworzywa z przeszkleniem. Tynk zewnętrzny mineralny w kolorze naturalnym, we fragmentach elewacje z blachy fałdowej. Posadzki z płytek lastriko. Na ścianach od wewnątrz okładzina z paneli z tworzywa. Wnętrze pawilonu składa się z sali sprzedaży, zaplecza wyposażonego w zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej oraz pomieszczenia wc z umywalką. Do pawilonu doprowadzone są przyłącza: elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjna. Niezabudowaną część działki przecinają sieci uzbrojenia terenu  ?   kanalizacja, wodociąg, sieć telekomunikacyjne, kable energetyczne.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Część gruntu o powierzchni 0,0050 ha jest wydzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy, zawartej na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność handlową. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 215,25 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie wraz ze zmianą zarządzenia, określającego wysokość stawek czynszu.

W przypadku zbycia nieruchomości jej nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy, jako wydzierżawiający w miejsce zbywcy (na podstawie przepisu art. 678 § 1 kodeksu cywilnego, w związku z art. 694 kodeksu cywilnego).

Nieruchomość objęta zamiarem zbycia została zabudowana pawilonem handlowym. Dzierżawcy przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu.

Przeznaczenie nieruchomości

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolem: 221MW/MN  ?  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto).

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.973 zł, w tym wartość nakładów poniesionych na gruncie przez dzierżawcę wynosi 35.973 zł.

Z wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie wyodrębniona osiągnięta w przetargu cena gruntu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. Z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) i według wynikającej z nich stawki podatku VAT.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed upływem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.798 zł do dnia 28 sierpnia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 3 września 2015 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 sala nr 11.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦  osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
¦ osoby prawne – pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (wydanego 3 miesiące przed przetargiem),
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją,
¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).

Dodatkowe informacje:

¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2014, poz. 518 ze zmianami) upłynął w dniu  5.01.2015 r.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu publikowany jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

MAPKA