BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA

PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Do najmu przeznacza się lokale użytkowe (garaże), stanowiące część składową nieruchomości gruntowej pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha w Mikołowie, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 2436/175, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00055840/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

 

Stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu wynosi 5,50 zł netto.

 

  1. Garaż nr 4, o powierzchni 15,79 m2 wadium w wysokości 261,00 zł

 

  1. Garaż nr 10, o powierzchni 16,70 m2 wadium w wysokości 276,00 zł

 

  1. Garaż nr 39, o powierzchni 16,82 m2 – wadium w wysokości 278,00 zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 3 lipca 2015 roku, kolejno o godz. 13.00, 13.10 i 13.20, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

 

Wadia na przetargi na najem lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mikołów w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania Umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Gminę Mikołów, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu.

Przetargi będą prowadzone według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku Nr 2 do przywołanego wyżej Zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.

Wyżej wymienione lokale użytkowe będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od 3 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu).

 

Organizatorem przetargów jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

 

Każdy z przetargów może zostać odwołany bez podania przyczyny.