Strażnicy Miejscy są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za wybrane rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej grzywną w postaci mandatu karnego przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.
Nałożony przez Strażnika Miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą przyjęcia i pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną, a w przypadku mandatu gotówkowego – z chwilą jego zapłacenia. W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia zostaje sporządzony i skierowany do Sądu Rejonowego w Mikołowie wniosek o ukaranie.

Kwestie zasadności nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego pozostają w kompetencji Strażnika Miejskiego uprawnionego do jej nałożenia. Funkcjonariusz wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Funkcjonariusz nakładając grzywnę zobowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. 

Mandat karny kredytowany należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu, wpłacając grzywnę w kasie Urzędu Miasta Mikołowa lub na rachunek bankowy podany na blankiecie mandatu. 

Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, w przypadku gdy:

  • grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie
  • grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 roku życia,
  • gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń.

           Uchylenie mandatu karnego następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

 Prawomocny mandat karny podlega również uchyleniu w trybie określonym powyżej, jeżeli:

  • grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
  • grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

Ponadto prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli:

  • Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem;
  • potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.