Deklaracja podatkowa DT-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych on-line. 


Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 
Rynek 16, I piętro, pokój nr 41
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 440
e-mail: podatek@mikolow.eu

Godziny urzędowania 

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 

Zgłoszenie informacji o posiadanych środkach transportowych

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (formularz DT-1) oraz załącznik do deklaracji (DT-1/A) składane są przez osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami (współwłaścicielami) lub posiadające (w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na które zarejestrowane są środki transportowe) następujące środki transportowe:
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.
 1. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na wszystkich właścicielach środków transportowych niezależnie od tego, czy znajdujące się w ich posiadaniu pojazdy podlegają opodatkowaniu, czy też zostały zwolnione. Wynika to z konstrukcji obowiązku podatkowego, który obejmuje wszystkich właścicieli środków transportowych. Ustawodawca w pewnych przypadkach odstępuje jednak od opodatkowania niektórych kategorii pojazdów wprowadzając zwolnienia w drodze ustawy.
 2. Deklarację należy składać każdego roku do 15 lutego oraz do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby (art. 9 ust. 5 ustawy).
 3. Podatek od środków transportowych płatny jest bez osobnego wezwania w kasie Urzędu lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325 na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji podatkowej w dwóch ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
 4. Stawki podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy są określone uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa i obowiązują na terenie gminy.
 5. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.
 6. W przypadku współwłasności środka transportowego, organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

UWAGA:
Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji w formie elektronicznej w ramach platformy
e-PUAP

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane:
 • złożyć w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta, w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych - formularz DT-1 (DT-1) oraz załącznik do deklaracji DT-1/A (dt-1a) na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 1. Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów organ podatkowy określi wysokość podatku według stawek dla pojazdów posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

Stawki podatku

Stawki podatku w 2023 roku

Stawki podatku w 2022 roku

Stawki podatku w 2021 roku

Stawki podatku w 2020 roku
Informujemy, iż w 2020 r. na terenie gminy Mikołów obowiązują stawki na podatek od środków transportowych wynikające z uchwały nr XXXVI/692/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. 
W związku z brzmieniem art. 20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy

Stawki podatku w 2019 roku
Informujemy, iż w 2019 r. na terenie gminy Mikołów obowiązują stawki na podatek od środków transportowych wynikające z uchwały nr XXXVI/692/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. 
W związku z brzmieniem art. 20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Stawki podatku w 2018 roku

Stawki podatku w 2017 roku
Informujemy, iż w 2017 r. na terenie gminy Mikołów obowiązują stawki na podatek od środków transportowych wynikające z uchwały nr XIV/329/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. 
W związku z brzmieniem art. 20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. 
Wobec powyższego nie obowiązują zwolnienia wynikające z przedmiotowej uchwały.

Stawki podatku w 2016 roku


Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja DT-1.
 2. Załącznik o posiadanych środkach transportowych DT-1A .

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie deklaracji na podatek od środków transportowych od podatnika.
 2. Dokonanie przypisu tego podatku na karcie kontowej podatnika.

Ulgi i zwolnienia

Autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkół. Ulgi i zwolnienia obowiązywały do dnia 31.12.2016 r.

Tryb odwoławczy

W przypadku określenia wysokości zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy w drodze decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.