Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • w pozostałych przypadkach - przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo i do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Informacje

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia w terminie 21 dni od daty urodzenia lub w terminie 3 dni od daty martwego urodzenia. Nie dochowanie powyższych terminów spowoduje, że kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi z urzędu akt urodzenia i przekaże tę informację rodzicom dziecka.
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka, która przekazywana jest do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez oddział szpitalny noworodków.
Osoba zgłaszająca urodzenie składaoświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia dziecka.
Kierownik urzędu stanu cywilnego rejestrując noworodka występuje o nadanie numeru PESEL oraz dokonuje zameldowania na adres rodziców.

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.
Płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • przelewem na rachunek bankowy:
  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do urzędu stanu cywilnego, w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
Z chwilą zgłoszenia się do urzędu stanu cywilnego, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty

W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć:

 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - dokument tożsamości pełnomocnika, oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.