Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 8
tel. 32 32 48 450, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.

Informacje

Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez narzeczonych.

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego

 • Zagrożenie zdrowia lub życia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w obrębie Gminy Mikołów, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza).We wskazanym przypadku nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem usc.

 • Ślub w plenerze

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w obrębie Gminy Mikołów, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłaty

 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł,
 • opłata administracyjna za ślub plenerowy - 1 000,00 zł

Płatności można dokonać

 • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • przelewem na rachunek bankowy:
  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym ślubem nupturienci zgłaszają się do urzędu stanu cywilnego z ważnymi dokumentami tożsamości, składają zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz uiszczają opłatę skarbową.
Kierownik urzędu stanu cywilnego może, na wniosek nupturientów, skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - wypełniane na miejscu,
 • załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. złożyć odpis aktu urodzenia,
 2. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 3. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
 4. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody - złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.
Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.
Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.
Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 3. polskiego konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez polskiego konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują jeden odpis skrócony aktu małżeństwa.
Informacja o sporządzeniu aktu małżeństwa oraz o zmianie stanu cywilnego i ewentualnej zmianie nazwisk osób, które zawarły związek małżeński jest automatycznie przekazywana do rejestru PESEL i od razu dostępna dla organów ewidencji ludności oraz organów właściwych w sprawach dowodów osobistych.