Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 8
tel. 32 32 48 450, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym.

Informacje

O wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem, a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:

 • Kościół Katolicki,
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski,
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościół Polskokatolicki,
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów,
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • przelewem na rachunek bankowy:
  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Jeżeli ślub odbędzie się poza Mikołowem należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto tej gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli akty urodzeń nupturientów (i ewentualnie akty małżeństw nupturientów lub akty zgonów ich współmałżonków) zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.
W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo obowiązane są:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wypełnianie na miejscu,
 • załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. złożyć odpis aktu urodzenia,
 2. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 3. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą,
 4. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody - złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, oświadczenia składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w urzędzie stanu cywilnego należą do nupturientów. Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 3. konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku zmiany decyzji, co do nazwisk małżonków noszonych po ślubie lub nazwiska dzieci zrodzonych małżeństwa - po otrzymaniu zaświadczenia - należy niezwłocznie zgłosić się do urzędu stanu cywilnego celem pobrania nowego zaświadczenia.
Duchowny po udzieleniu ślubu zobowiązany jest sporządzić zaświadczenie potwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności i przekazać je do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa. Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.
Informacja o sporządzeniu aktu małżeństwa oraz o zmianie stanu cywilnego i ewentualnej zmianie nazwisk osób, które zawarły związek małżeński jest automatycznie przekazywana do rejestru PESEL i od razu dostępna dla organów ewidencji ludności oraz organów właściwych w sprawach dowodów osobistych.