Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić ze zgłoszeniem/zainicjować sprawę

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Informacje

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych jemu podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Śląskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
Jubilaci muszą posiadać miejsce stałego zameldowania w obrębie działalności danego urzędu stanu cywilnego.

Opłaty

Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami zostaną przekazane do Wojewody Śląskiego, a w dalszej kolejności do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mikołowie.
Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mikołowie powiadomi jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Tryb odwoławczy

W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Wymagane wnioski i dokumenty

  • zgłoszenie,
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej do wglądu.