Mokre

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000.

Uchwała nr XXV/347/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XXXI/577/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XXII/512/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej

Uchwała XXXVII/720/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

Uchwała nr XIV/146/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny

Uchwała  nr XXXI/401/2000 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.08.2000 w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w Mikołowie-Mokrem z przeznaczeniem ich na tereny o charakterze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz ogród botaniczny

Uchwała nr XXVI/369/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XXVI/370/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa