Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - ul. Wojska Polskiego - ul. Łączna - ul. Gliwicka z wyłączeniem odcinka ul. Różanej (K11D) w obrębie działki 807/100 - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000.

Uchwała nr XXV/345/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XLII/393/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj