Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.