1. Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. M. Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie

2. Budowa rurociągu tranzytowego ścieków z oczyszczalni Orzesze – Śródmieście do oczyszczalni w Orzeszu – Zawiści, wraz z budową tłoczni ścieków i rozbiórką wybranych obiektów na oczyszczalni Śródmieście

3. Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Technologia uszlachetniania materiału wsadowego z recyklingu wykorzystywanego do wytwarzania brykietów stalowych

4. Wytwarzanie piasku żużlowego poprzez przetwarzanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (odpady o kodzie 10 01 80)