1. Decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania lub magazynowania - rok 2014