Uchwała nr V/68/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mikołów

Stwierdzono nieważność Uchwały w częśći Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego NR IFII.4131.1.119.2015 zdnia 3 kwietnia 2015