• projekt uchwały nr 105/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
  • projekt uchwały nr 106/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Gronie
  • projekt uchwały nr 107/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Rolniczej
  • projekt uchwały nr 109/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/524/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów
  • projekt uchwały nr 111/2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  • projekt uchwały nr 112/2022 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Mikołowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • projekt uchwały nr 110/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  • projekt uchwały nr 113/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
  • sprawozdanie z działaności ciepłowniczej Zakładu Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Mikołowie
  • projekt uchwały nr 114/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2022-2041