Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1383/239/22 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2022 rok