Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora
w Wydziale Ochrony Środowiska

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

 Wymagania

 I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe preferowany kierunek: ochrona środowiska, energetyka, ekonomia, odnawialne źródła energii, budownictwo, architektura, administracja, zarządzanie lub inny uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie ww. kierunków.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 7. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 8. Dobra znajomość przepisów:
  a) ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
  b) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
  c) ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554),
  d) ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z poźn. zm).

II. Dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych: w administracji publicznej – w obszarze ochrony powietrza lub w firmach o charakterze doradztwa środowiskowego, wykonujących dokumentację z zakresu ochrony powietrza.
 2. Znajomość zasad przyznawania dotacji w ramach Programu „Czyste powietrze”.
 3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista.
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office w stopniu dobrym.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
 2. Monitorowanie wykonywania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i podejmowanie czynności mających na celu ich egzekwowanie.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o współpracy przy Programie „Czyste Powietrze”, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, sporządzanie sprawozdań rozliczanie Programu.
 4. Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 5. Realizacja programu „STOP SMOG”.
 6. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym ochrony powietrza.
 7. Występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenie przeciwko ustawie Prawo ochrony środowiska.
 8. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie dotyczącym wykonywanych czynności.
 9. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na wnioski, pisma oraz zapytania dotyczące zadań objętych zakresem czynności.
 10. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Wydziału:
  a) archiwizacja dokumentów,
  b) wypełnianie ankiet dotyczących tematyki objętej zakresem czynności.

 IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów.
 2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie – obszar Gminy Mikołów.
 4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Praca przy monitorze ekranowym.
 6. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.
 7. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia – zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 8. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm). 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W listopadzie 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 .
 3. CV.
 4. List motywacyjny.
 5. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 .
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 .
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 .
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów”.
Termin składania i przesyłania ofert od dnia 08.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).
Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą spełniały zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem 32 3248410.