Mikołów, dnia 06.12.2021 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na14.12.2021 r. na godz. 1600 XLIX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.   
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII/48/2021.
 4. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2022 rok, w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej oraz opinii RIO,
  b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
  c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  d) dyskusja nad projektem budżetu,
  e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2022–2041,
  f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok,
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2022 r.,
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień,
  e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – dziennym domu pomocy,
  f) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Mikołowa,
  g) ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
  h) zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  i) nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa,
  j) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2022 rok.
 7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 11. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.