• projekt uchwały nr 159/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2041
 • projekt uchwały nr 160/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022
 • projekt uchwały nr 164/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • projekt uchwały nr 165/2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy
 • projekt uchwały nr 166/2021 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 • projekt uchwały nr 167/2021 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Mikołowa
 • projekt uchwały nr 168/2021 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa
 • projekt uchwały nr 153/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień
 • projekt uchwały nr 157/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2022 r.
 • projekt uchwały nr 169/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 171/2021 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • projekt uchwały nr 172/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 170/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2035
 • projekt uchwały nr 173/2021 w sprawie przekazania Wojewodzie Śląskiemu skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat - Wymyślanka na działalność Rady Miejskiej Mikołowa