Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 8
tel. 32 32 48 450, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec, którego zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Informacje

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą powinna przede wszystkim zwrócić się do urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości celem zasięgnięcia informacji dotyczącej przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski.
Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania zaświadczenia może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo - 38 zł,
 • za tłumaczenie urzędowe - 17 zł.

Płatności można dokonać

 • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • przelewem na rachunek bankowy:
  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Mikołowie oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego, zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.
Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym urzędzie stanu cywilnego i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego, zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Tłumaczenie urzędowe wydaje się w terminie wyznaczonym dla wydania zaświadczenia potwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą jest obowiązana:

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego,
 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wypełniane na miejscu,
 • załączyć do wniosku dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • załączyć do wniosku oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsula

lub wraz z wielojęzycznym formularzem sporządzonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

W celu uzyskania tłumaczenia urzędowego zaświadczenia potwierdzającego, że osoba może zawrzeć zgodnie z prawem polskim małżeństwo należy złożyć:

 • wniosek,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty,
 • dokument tożsamości do wglądu.