Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej - cztery projekty uchwał dotyczących nadania nazw terenom infrastruktury drogowej, w okolicy nowo budowanego centrum przesiadkowego, przy dworcu PKP w Mikołowie

W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji Komisja RM Nr 8 – Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku uznała za bezprzedmiotowe dalsze procedowanie sprawy, ze względu na uchybienia formalne w postaci niespełnienia przez dwóch członków komitetu wymogu posiadania czynnego prawa wyborczego do Rady.