Problemy budżetowe Mikołowa 2015 - wyjaśnienie szczegółów

            Budżet miasta składa się z uchwały budżetowej na dany rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), która obejmuje dany rok budżetowy i lata następne. Obie są ze sobą ściśle powiązane.

            Wieloletnia Prognoza Finansowa Mikołowa na lata 2015-2025, która została przygotowana w listopadzie 2014 roku, była niezgodna ze stanem faktycznym, gdyż nie uwzględniała w ogólnym zadłużeniu miasta ponad 34 mln zł.

            Taka błędna wersja WPF na lata 2015 - 2025 do budżetu Mikołowa na 2015 rok została przygotowana przez Skarbnika Miasta w listopadzie 2014 roku, podpisana przez ówczesnego Burmistrza Marka Balcera i w ustawowym terminie, tj. do 15-go listopada przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) w Katowicach.

            Taki budżet i WPF z błędem, uchodzące jeszcze za prawidłowe, zastał w grudniu 2014r. nowy Burmistrz Stanisław Piechula, który 22 grudnia otrzymał z RIO uwagi wskazujące na nieprawidłowości.

            W konsekwencji tego błędu, a następnie uwag RIO, w styczniu 2015 roku została przygotowana przez Skarbnika Miasta kolejna wersja budżetu i WPF. Niestety nowa wersja WPF nie mogła już spełnić ustawowych wymagań z uwagi na konieczność wprowadzenia poważnych zmian i zbyt krótki okres czasu do ostatecznego terminu jej podjęcia (koniec stycznia 2015r.). Wymagane i niemożliwe do wprowadzenia zmiany w tak krótkim czasie to przede wszystkim konieczność przesunięcie spłat kredytów zaciągniętych przez miasto, co wymaga negocjacji z bankami.

            Z uwagi na konieczność uchwalenia budżetu i WPF do końca stycznia 2015r., wersja zawierająca niezgodności z obowiązującymi przepisami musiała zostać podpisana przez nowego Burmistrza Stanisława Piechulę i została uchwalona przez Radę Miejską 27 stycznia 2015r. W tym okresie cały czas trwały negocjacje z bankami.

            Decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 lutego 2015r. podjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchylona, a uchwała budżetowa musiała zostać poprawiona w ciągu 30 dni tj. do dnia 20 marca. Okres ten pozwolił na dalsze rozmowy z bankami.

            Dnia 17 marca na Nadzwyczajnej Sesji Rada Miejska zmieniła uchwałę budżetową i WPF dostosowując je do wymagań przepisów. W tym dniu miasto posiadało już decyzję jednego z banków na przełożenie spłat i oczekuje na pozytywną opinię drugiego, który wyraził wolę przełożenia spłat ale dopiero po akceptacji nowych uchwał budżetowych przez RIO. W budżecie na 2015r. musiano także zwiększyć dochody poprzez zwiększenie wyprzedaży majątku miasta (działki, mieszkania, budynki) do kwoty 5,5 mln zł. Realizując budżet miasto będzie musiało wykazać się przed RIO dużymi oszczędnościami oraz dyscypliną finansową.

            W najbliższych tygodniach RIO podejmie decyzję w sprawie budżetu Mikołowa, a bank w sprawie przesunięcia spłat.

Szczegóły i wyjaśnienia:

            Wieloletnia Prognoza Finansowa Mikołowa na lata 2015-2025, która została przygotowana w listopadzie 2014 roku, błędnie obejmowała wyłączenia z limitu zadłużenia gminy spłaty zobowiązań (potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczenia kredytów zaciąganych przez Zakład Inżynierii Miejskiej - ZIM) na lata 2017-2020 (tj. w całym okresie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZIM), dla których poręczenie (zobowiązanie do spłaty kredytu wraz z odsetkami, jeżeli kredytobiorca – ZIM nie spłaciłby go w terminie) złożyła Gmina Mikołów. WPF była skonstruowana błędnie, gdyż zgodnie z informacją uzyskaną od Spółki ZIM ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2016 i tylko do tego roku możliwe jest wyłączanie poręczenia z limitu spłaty zobowiązań. Poręczenie kredytu (tylko w pojęciu ekonomicznym) nie stanowi zadłużenia, natomiast oznacza niespełniony obowiązek świadczenia na rzecz wierzyciela i wchodzi w dług, a tym samym wpływa na wysokość dopuszczalnego wskaźnika IWZ (reguła limitowania zadłużenia samorządu terytorialnego) spłaty zobowiązań gminy.

            Projektu budżetu na rok 2015 (przedkładany w RIO - listopad 2014) w WPF nie uwzględniał aneksu nr 3 do umowy kredytowej pomiędzy ZIM a Bankiem Nordea, który wprowadzała zmiany terminów spłat zaciągniętego kredytu. Aneks zmieniał założenia pierwotnych spłat kredytu, które zgodnie z harmonogramem miały przypadać na lata 2013-2020, a po aneksie przypadały na lata 2015-2020. Nastąpiła kumulacja zadłużenia. Do WPF i projektu budżetu przyjęto wyłączenia długu ZIM na cały okres ich zadłużenia to jest 14,5 mln zł corocznie do 2020 roku. Wyłączano tym sposobem kwotę ok. 63 mln zł, a faktycznie wyłączenia winny obejmować tylko kwotę ok. 29 mln zł i obejmować rok 2015 (14 500 000,00 zł) i rok 2016 (14 761 547,00 zł). Czyli zapomniano uwzględnić w budżecie i WPF tworzonym w listopadzie 2014 roku kwoty ok. 34 mln zł. wchodzącej w dług miasta.

Brak możliwości dokonania wyłączeń poręczenia kredytu ZIM spowodował zwiększenie długu publicznego Gminy, co skutkowało tym, że w WPF na lata 2017 i 2018 nie został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań.

W konsekwencji RIO nakazało dostosować budżet do wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 243, który nakazuje na dany rok budżetowy zachowanie relacji pomiędzy spłatami rat kredytów + odsetek / do dochodów ogółem na dany rok budżetowy, który musi być mniejszy lub równy od 1/3 sumy wykonanych dochodów bieżących + dochodów majątkowych, pomniejszonych o wydatki bieżące podzielone przez dochody ogółem z ostatnich 3 lat (lata 2012, 2013 i 2014).

Aby uzyskać ten wskaźnik konieczne jest dokonanie zmian harmonogramu spłat kredytów i zmianę harmonogramu poręczenia dla ZIM.