Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 865/82/21 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie