Nr MPZP

M_70

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Spyry

Rejon

Bujaków

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr VIII/152/2015 z dnia 28.04.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2664 z dnia 11.05.2015 r.

Status

obowiązujący