Nr MPZP

M_38

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek nr 1588/151, 1589/151, 198 położonych przy ul. Gliwickiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXIV/421/2008 z dnia 26.08.2008 r.

Rejon

Reta

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 192 poz. 3520 z dnia 30.10.2008 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 1.05.2021 r.