Nr MPZP

M_10

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmującego obszar w granicach wyznaczonych: DK 81 - torami PKP - potokiem Jamna - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką

Rejon

Reta

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XXIX/436/2004 z dnia 28.12.2004 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 16 poz. 426 z dnia 07.02.2005 r.

Status

obowiązujący w części