Staż pracy Zastępców Burmistrza

Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) organ wykonawczy gminy tj. wójt, burmistrz lub prezydent może powołać swoich zastępców. W przypadku Gminy Mikołów, Burmistrz może powołać maksymalnie dwóch zastępców.

Poza wymaganiami art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa ta w art. 37 upoważnia Radę Ministrów do określenia szeregu warunków dotyczących wynagrodzenia urzędników samorządowych, a ponadto, do ustalenia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach (art. 37 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Wymagania te zostały określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.).

Zgodnie z pkt 4 tabeli A załącznika 2 do wspomnianego rozporządzenia zastępca burmistrza posiada wykształcenie wyższe oraz przynajmniej sześcioletni staż pracy. Ten ostatni warunek prowadzi do nierównego traktowania obywateli naszego państwa. Jako pracę, którą można zaliczyć do „stażu pracy” wskazanego w ww rozporządzeniu można zakwalifikować jedynie pracę świadczoną w ramach stosunku pracy, natomiast już nie pracę wykonywaną np. na umowę zlecenie lub też wykonywaną w ramach własnej działalności gospodarczej. Co ciekawe pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, wyrażonym w  piśmie z dnia 22 kwietnia 2015 roku: "Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje zarazem nierówne traktowanie pracowników samorządowych (...). Regulacja ta - w ocenie Rzecznika - narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. wynikającą z art. 32 ust. 1 ustawy zasadniczej."

W opisywanej sprawie zostały wysłane i otrzymane następujące pisma:

  1. Wniosek Stanisława Piechuli do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lutego 2015 roku,
  2. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 marca 2015 roku,
  3. Oświadczenie senatora Adama Zdziebły na posiedzeniu Senatu skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 6 marca 2015 roku, Senator wskazuje, na wykluczenie prowadzenia działalności gospodarczej w obliczaniu stażu pracy na stanowisku zastępcy burmistrza i wzywa do podjęcia działań mających na celu zaprzestanie nierównego taktowania obywateli w tym zakresie,
  4. Odpowiedź Ministerstwa na interpelację Poseł Ewy Kołodziej, z dnia 30 marca 2015 roku, Ministerstwo uważa, że regulacje umożliwiające skrócenie wymaganego stażu pracy są wystarczające, nie prowadzi prac legislacyjnych w tym zakresie,
  5. Odpowiedź Ministerstwa z dnia 14 kwietnia 2015 roku, z odpowiedzi wynika, że problemu nie istnieje, ponieważ od wymogu stażu pracy można odstąpić. Ministerstwo wskazało też, że do orzekania o zgodności z Konstytucją lub delegacją ustawową aktu normatywnego właściwy jest Trybunał Konstytucyjny,
  6. Rzecznik odpowiedział na wystąpienie Senatora, pismem z dnia 22 kwietnia 2015 roku, Rzecznik stwierdził, że art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych narusza zdaniem Rzecznika konstytucyjna zasadę równości prawa. Zdaniem Rzecznika konieczna jest zmiana przepisów.
  7. Wystąpienie Rzecznika do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 kwietnia 2015 roku, Rzecznik sygnalizował konieczność zmiany przepisów - podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
  8. Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 kwietnia 2015 roku
  9. Pisma kierowane do posłów i senatorów w czerwcu 2017 roku