Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 349/308/19 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe