Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi:
Wydział Gospodarki Mieniem
pok. nr 16, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 66, 32 324 85 67
e-mail: gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – bonifikata od opłaty jednorazowej

Kogo dotyczy
Użytkownicy wieczyści:
- gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
- właściciele lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych posiadający status odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
- spółdzielnie mieszkaniowe
- osoby prawne posiadające tego typu nieruchomości

którzy otrzymali zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej (w kwocie pozostającej do spłaty) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności właściciel może zgłosić w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
14 dni od daty otrzymania wniosku

Opłaty:
Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

I. Bonifikata - wynikająca z ustawy - w wysokości 99% przysługuje:
1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym.

W celu uzyskania powyższej bonifikaty należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta w Mikołowie wraz z odpowiednią dokumentacją (orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności, kartą dużej rodziny, książeczką kombatancką).
- osoby, które otrzymały zaświadczenie do 30 listopada 2019 r. mogą złożyć wniosek do 31 grudnia 2019 r.
- osoby, które otrzymały zaświadczenie po 30 listopada 2019 r. mogą złożyć wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia

II. Bonifikata - wynikająca z uchwały Rady Miejskiej Mikołowa- wynosi 60% w pierwszym i drugim roku od przekształcenia, w latach następnych 40%, 30%, 20% i 10%.

- warunkiem uzyskania bonifikaty jest złożenie wniosku oraz brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie obowiązujących do dnia przekształcenia
- wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z zachowaniem bonifikaty za pierwszy rok należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć, w terminie do 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 r. poz. 1716 ze zmianami)
- Uchwała nr IV/41/2018 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty.

Dodatkowe informacje:
W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej.