Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 80/39/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie podczas jego nieobecności