Uchwała nr XLVII/841/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLVII/448/2021 z dnia 26.10.2021 r.