Mikołów, dnia 05.10.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 16.10.2018r. na godz. 1700 XLVII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa , która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy:
1) przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2018 rok,
2) podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł) – druk nr 3;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000 zł) – druk nr 4;
- zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie – druk nr 5;
- zmiany lokalnego programu pomocy społecznej – druk nr 6;
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 – druk nr 7;
- przyjęcia Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – druk nr 8;
- zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 RM Mikołowa z dnia 23.01.2018 r. – druk nr 9;
- wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk nr 10;
- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów – druk nr 11.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.