RADA MIEJSKA                                                                    Mikołów, dnia 10.09.2018 r.

MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 18.09.2018r. na godz. 1700 XLVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15


Porządek obrad:


Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy:

1) przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania obchodów 800-lecia miasta,

2) przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze 2018 r..

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.– druk nr 3;

- zmiany uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów– druk nr 4;

- zmiany uchwały nr XII/276/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa.– druk nr 5;

- skargi na Burmistrza Mikołowa – druk nr 6;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 7.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.