Uchwała nr XXXI/727/2013 z dnia 28.05.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NR.IFIII.4131.20.2013 z dnia 12.07.2013 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.