Zarządzenie Burmistrza nr 1203/583/2012 w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.