Zarządzenie Burmistrza nr 1133/513/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro.